Photo 1560711763 93E00dd16681

Arbo - Meldingsplicht bij arbeidsongeval

16 juni 2020

Uit cijfers van de Inspectie SZW blijkt dat het aantal meldingen van een arbeidsongeval afgelopen jaar is gestegen van 4.368 in 2018 naar 4.474. Wanneer bent u verplicht een arbeidsongeval te melden?

 

Wanneer moet u melden?

In de Arbowet is geregeld dat werkgevers verplicht zijn om een arbeidsongeval te melden wanneer sprake is van een ongeval met dodelijke afloop, een ziekenhuisopname of in geval van blijvend letsel. Niet elk arbeidsongeval is dus meldingsplichtig.

Wanneer sprake is van een meldingsplicht, dan is het zaak om zo snel mogelijk in actie te komen. Op grond van artikel 9 van de Arbowet zijn werkgevers verplicht om het arbeidsongeval direct te melden bij  Inspectie SZW. Dit geldt ook ‘s-nachts of in het weekend. Een werkgever die pas de eerstvolgende werkdag na het ongeval een melding doet, is dus te laat. Deze eis wordt in de praktijk dus streng gehandhaafd. Soms is niet meteen duidelijk dat sprake is van een meldingsplichtig ongeval.  Bijvoorbeeld als nog niet kan worden vastgesteld of het letsel blijvend is. Als later blijkt dat sprake is van een meldingsplichtig ongeval, moet het bedrijf dit (alsnog) melden bij Inspectie SZW!

De Arbowet spreekt van een meldingsplicht voor werkgevers. Hierbij geldt dat de werkgever niet alleen ongevallen van eigen werknemers moet melden maar ook van derden die werkzaam zijn voor zijn bedrijf. Denk hierbij aan uitzendkrachten of ZZP’ers.  Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State (de hoogste Nederlandse bestuursrechter) van 19 oktober 2016.  In die zaak had het bedrijf in plaats van Inspectie SZW het uitzendbureau van het ongeval op de hoogte gesteld. De Raad van State overwoog dat volgens de Arbowet niet het uitzendbureau verantwoordelijk was voor de melding aan Inspectie SZW, maar het bedrijf dat deze arbeidskracht had ingeleend.

Het is mogelijk dat toezichthouders naar aanleiding van een melding meteen, dezelfde dag, de situatie ter plaatse komen bekijken. Hierbij riskeert het bedrijf een Arboboete.

 

Boete

Overtreding van de meldingsplicht wordt op grond van de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandigheden aangemerkt als een overtreding met directe boete (ODB). Dit betekent dat in geval van een overtreding niet eerst wordt gewaarschuwd, maar meteen een boete wordt opgelegd.

De boete voor het niet (tijdig) melden kan hoog oplopen. Afhankelijk van de omstandigheden gelden de volgende boetenormbedragen:

  • De melding is te laat en Inspectie SZW kan het ongeval niet meer onderzoeken (50.000 euro).
  • Iemand anders dan de werkgever heeft te laat gemeld, maar onderzoek van het ongeval is nog mogelijk (4.500 euro).
  • De werkgever heeft ongeval te laat gemeld en onderzoek is nog mogelijk (1.500 euro).

Let wel, bovengenoemde bedragen betreffen normbedragen. Wanneer sprake is van boeteverhogende omstandigheden, zoals (blijvend) letsel, een ziekenhuisopname of een dodelijk ongeval, kunnen deze boetbedragen nog worden verhoogd!

Schending van de meldingsplicht is een administratieve overtreding. Dit betekent dat de overtreder géén beroep kan doen op de matigingsgronden uit artikel 1, lid 11 van de beleidsregel. Dat laat echter onverlet dat de boete kan worden gematigd op grond van een algehele evenredigheidstoets van artikel 5:46 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Bij twijfel melden?

Op een schending van de meldingsplicht staan hoge boetes. Toch is het niet altijd verplicht om ieder  arbeidsongeval(letje) te melden. Bijvoorbeeld niet ieder ziekenhuisbezoek van een werknemer is meldingsplichtig. In geval van een melding beslist Inspectie SZW of een ongevallenonderzoek wordt uitgevoerd. Na zo’n onderzoek, volgt vaak een Arboboete, omdat de werkgever verantwoordelijk is voor het voorkomen van arbeidsongevallen. In onze praktijk zien wij de nodige zaken voorbijkomen waar bedrijven naar aanleiding van een melding een Arboboete krijgen opgelegd. Achteraf blijkt dan soms dat helemaal geen sprake was van een meldingsplichtig ongeval. Zorg ervoor dat u goed op de hoogte bent van de gevallen waarin een meldingsplicht geldt. Win hiervoor desnoods vooraf juridisch advies in bij een specialist. Die kan beoordelen of nodig is om een melding te doen.

 

Advies

Is sprake van een meldingsplichtig ongeval. Meld het direct bij Inspectie SZW. Bel: 0800 - 5151.

 

Twijfelt u of sprake is van een meldingsplichtig ongeval? Bel dan een van onze specialisten: 073 - 700 3600.

 

Auteur:
Meer weten? Neem contact op met: