Photo 1597089038854 6Be9a836a40d

AANPASSING BELEID MINISTERIE VAN SZW – EXTRA MOGELIJKHEID VERLAGING ARBOBOETE WERKGEVERS

10 maart 2021

Het boetebeleid is opgenomen in de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving. Hierin zijn de criteria opgenomen voor vaststelling van de hoogte van het boetebedrag. Wanneer een overtreding heeft plaatsgevonden, valt dat vaak niet geheel te wijten aan de werkgever. In dat geval geldt een wettelijke verplichting om de hoogte van boete hierop af te stemmen. Het ministerie heeft in haar beleid een nadere invulling gegeven aan deze verplichting. Concreet zijn in de Beleidsregel een aantal factoren opgenomen die leiden tot matiging van het boetebedrag. Soms volgt uit het boeterapport van Inspectie SZW onmiskenbaar dat een verlaging van de boete op zijn plaats is. In zulke gevallen kan het ministerie hiermee al rekening houden bij de aankondiging van de boeteoplegging. In veel gevallen zal de werkgever echter zelf in actie moeten komen. De werkgever kan dan een beroep doen op het matigingsbeleid.

Welke omstandigheden kunnen leiden tot matiging van de boete?

Allereerst kunnen maatregelen voorafgaand aan de overtreding  leiden tot matiging van de boete. De werkgever zal dan moeten aantonen dat hij voldoende inspanningen heeft verricht om de overtreding in het concrete geval te voorkomen. Daarbij kunnen volgende inspanningen elk afzonderlijk leiden tot een matiging van de boete met 25%:

  1. de werkgever heeft de risico’s van de concrete werkzaamheden voldoende geïnventariseerd en een veilige werkwijze ontwikkeld;
  2. de werkgever heeft de noodzakelijke randvoorwaarden gecreëerd voor het toepassen van een veilige werkwijze;
  3. er zijn adequate instructies gegeven;
  4. er is adequaat toezicht gehouden.

Naast inspanningen voorafgaand aan de overtreding kan ook het treffen van maatregelen nádat de overtreding heeft plaatsgevonden leiden tot een matiging van het boetebedrag.

In de afgelopen jaren heeft de hoogste bestuursrechter al meerdere keren geoordeeld dat in de beoordeling van de evenredigheid van de boete moet worden meegewogen dat een werkgever ná een overtreding maatregelen heeft genomen ter voorkoming van herhaling van overtredingen in de toekomst. Dit uitgangspunt is sinds eind vorig jaar ook overgenomen in het officiële beleid van SZW.

De Beleidsregel bepaalt dat de boete met 12,5% kan worden gematigd. Hiermee is overigens niet uitgesloten dat de rechter op basis van concrete omstandigheden oordeelt dat een hogere matiging op zijn plaats is.

Om in aanmerking te komen voor matiging zal de werkgever zo snel mogelijk nadat de overtreding heeft plaatsgevonden adequate maatregelen moeten treffen.

 

Wanneer zijn maatregelen ‘voldoende adequaat’?

Van de werkgever wordt meer verlangd dan alleen het voorkomen van herhaling van de overtreding op de projectlocatie. De maatregelen zullen moeten waarborgen dat dezelfde of soortgelijke overtredingen in de toekomst kunnen worden voorkomen. Wanneer bijvoorbeeld naar aanleiding van een geconstateerde overtreding aanvullende veiligheidsmaatregelen worden getroffen, zal de werkgever moeten zorgen voor een algehele borging van deze maatregelen binnen de bedrijfsvoering.

In de praktijk zal Inspectie SZW na het constateren van een overtreding een boeterapport opstellen. De werkgever ontvangt hiervan altijd een afschrift. Aan de hand van de informatie in het boeterapport kan worden bepaald welke maatregelen passend en geboden zijn. Het is aan te bevelen om u reeds in dit stadium te laten adviseren door  een juridisch specialist.

Het is aan de werkgever om aan te tonen dat hij adequate maatregelen heeft getroffen. Dit betekent dat de werkgever hiervoor concrete bewijsstukken moet kunnen aanleveren. 

 

Het criterium ‘zo snel mogelijk’

Maatregelen dienen zo snel mogelijk na de overtreding te worden getroffen.  Voor de invulling van dit criterium hanteert het ministerie als richtsnoer dat de werkgever maatregelen dient te hebben getroffen vóórdat hij bekend wordt met het voornemen van SZW tot boeteoplegging (de boetekennisgeving).

In beginsel dus, want in het beleid wordt een voorbehoud gemaakt voor het geval van de werkgever redelijkerwijs kan worden verlangd dat deze al op een eerder moment maatregelen treft.

Recidive

Heeft de werkgever al eerder een waarschuwing of een boete gekregen voor dezelfde of een soortgelijke overtreding en zijn toen geen (adequate) maatregelen getroffen? Dan kan er überhaupt geen beroep meer worden gedaan op deze grondslag voor matiging. De werkgever wordt namelijk aangerekend dat niet eerder maatregelen zijn getroffen.

Arbeidsongeval

Vaak wordt na een arbeidsongeval een intern ongevallenonderzoek verricht. Volgt hieruit een advies aan de werkgever om maatregelen te treffen ter voorkoming van toekomstige incidenten? Dan zal de werkgever deze maatregelen direct moeten uitvoeren. De gedachte hierachter is dat werknemers niet langer dan nodig het risico lopen om in een potentieel gevaarlijke situatie te belanden.

Achterwege laten van maatregelen leidt tot een zelfstandige overtreding

Wanneer het niet nemen van maatregelen op zich al kwalificeert als een overtreding, zal de werkgever direct in actie moeten komen om aanspraak te maken op matiging van de boete. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat gebruikte arbeidsmiddelen niet in goede staat verkeren. De werkgever mag werknemers dan niet met deze middelen laten verder werken en dient direct deugdelijk materiaal ter beschikking te stellen.

Wacht de werkgever te lang met het nemen van maatregelen? Dan kunnen deze maatregelen op grond van het beleid van SZW niet meer leiden tot een matiging van het boetebedrag.

 

Advies

Heeft u als werkgever een boeterapport ontvangen? Laat deze dan direct beoordelen door een juridisch specialist.

Onze specialisten hebben ruime ervaring met het aanvechten van Arboboetes en kunnen u in een vroegtijdig stadium adviseren over de mogelijke vervolgstappen. Ook kunnen zij u adviseren over een concreet plan van aanpak om toekomstige overtredingen te voorkomen.

Meer details over de gang van zaken rondom de boeteoplegging leest u op onze pagina over de procedure tegen een Arboboete.

Auteur:
Meer weten? Neem contact op met: