Bereken uw Arboboete

Bepalen van het boetenormbedrag

De berekening begint met een boetenormbedrag. De boetenormbedragen zijn in de Beleidsregel boeteoplegging onderverdeeld in zeven categorieën, variërend van € 340,- tot € 13.500,- . In deze Tarieflijst kunt u bepalen in welke categorie de overtreding valt.

In kolom 1 kunt u het juiste artikel bepalen.

In kolom 2 kunt u eventueel het betreffende artikellid bepalen.

In kolom 4 vindt u vervolgens de categorie normbedrag.

 • Categorie 1 – boetenormbedrag = € 340,-
 • Categorie 2 – boetenormbedrag = € 750,-
 • Categorie 3 – boetenormbedrag = € 1.500,-
 • Categorie 4 – boetenormbedrag = € 3.000,-
 • Categorie 5 – boetenormbedrag = € 4.500,-
 • Categorie 6 – boetenormbedrag = € 9.000,-
 • Categorie 7 – boetenormbedrag = € 13.500,-

Voorbeeld: In de brief van Inspectie SZW wordt een boete opgelegd voor de overtreding van artikel 3.16 lid 1 Arbobesluit. In de Tarieflijst bij deze bepaling staat in kolom 1: ‘3.16’, in kolom 2: ‘1 en 5’ en in kolom 4: ‘6’. Het gaat dus om een categorie 6. Het boetenormbedrag is dus: € 9.000,- .

Tip: noteer alvast welk type overtreding van toepassing is (OO/ODB/ZO). Dat leest u in kolom 6. Dit type overtreding heeft u dadelijk nodig bij stap 3.

Correctie naar bedrijfsgrootte

Nadat het normbedrag is bepaald (stap 1), wordt dat bedrag naar bedrijfsgrootte gecorrigeerd. De correctie varieert van 10% tot 100% van het normbedrag en is afhankelijk van het aantal werknemers van uw bedrijf.

Hoeveel werknemers heeft u in dienst? Het gaat daarbij om het totaal aantal werknemers in vaste dienst en tijdelijke dienst, ingeleend personeel én eventuele vrijwilligers. Bedrijven met:

< 5 werknemers betalen 10% van het normbedrag

5 t/m 9 werknemers betalen 20% van het normbedrag

10 t/m 39 werknemers betalen 30% van het normbedrag

40 t/m 99 werknemers betalen 50% van het normbedrag

100 t/m 249 werknemers betalen 60% van het normbedrag

250 t/m 499 werknemers betalen 80% van het normbedrag

≥500 werknemers betalen 100% van het normbedrag

U kunt nu berekenen wat het naar bedrijfsgrootte gecorrigeerde boetenormbedrag is.

Voorbeeld: Het boetenormbedrag (stap 1) is bepaald op € 9.000,-. Bij uw bedrijf zijn 25 werknemers in vaste dienst en 2 werknemers in tijdelijke dienst. Op de dag van het inspectiebezoek werden bovendien 6 ZZP-ers ingeleend. In totaal gaat het dan om 33 werknemers. Daarbij hoort een correctie van 30%. Het naar bedrijfsgrootte gecorrigeerde boetebedrag is € 2.700,- .

Boeteverhogende omstandigheden

Als u stap 1 en stap 2 heeft doorlopen, dan heeft u het naar bedrijfsgrootte gecorrigeerde boetenormbedrag vastgesteld. Afhankelijk van een aantal factoren wordt dit bedrag verhoogd. Of dat het geval is, kunt u hier bepalen.

ZO/OO/ODB?

Bij stap 1 heeft u de Tarieflijst al gebruikt om het boetenormbedrag te bepalen. Tevens kunt u in deze Tarieflijst bepalen welk type overtreding van toepassing is (OO/ODB/ZO). Dat leest u in kolom 6.

 • Zware Overtreding (ZO) - Er is sprake van een ZO als is voldaan aan de omschrijving die staat vermeld in de voetnoten van de Tarieflijst. In dat geval wordt de boete verdubbeld. Is niet voldaan aan de omschrijving in de voetnoot, dan geldt de overtreding als een OO.
 • Overige Overtreding (OO) - In dat geval ontvangt de werkgever eerst een waarschuwing en kan dus niet direct een boete volgen.
 • Overtreding met Directe Boete (ODB) - In dat geval ontvangt de werkgever direct een boete, maar wordt de boete niet verhoogd.

Recidive?

Heeft Inspectie SZW binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan het laatste inspectiebezoek eenmaal eerder dezelfde of soortgelijke overtreding geconstateerd? Dan is sprake van recidive. De boete wordt  verdubbeld.

Heeft Inspectie SZW binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan het laatste inspectiebezoek tweemaal eerder dezelfde of soortgelijke overtreding geconstateerd? Dan is sprake van herhaalde recidive. De boete wordt vermenigvuldigd met drie.

Is sprake van recidive van een ernstige overtreding? Dan wordt de  boete vermenigvuldigd met drie.

 • Van een ernstige overtreding is sprake indien de werkgever opzettelijk de Arboregelgeving overtreedt,   waardoor een  arbeidsongeval heeft plaatsgevonden dat de dood tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad.
 • Van een ernstige overtreding is ook sprake als het gaat om een overtreding van de volgende artikelen van het  Arbeidsomstandighedenbesluit: 4.54d, eerste lid, 4.58, 4.59, eerste en tweede lid, 4.60, eerste en derde lid en 4.61, tweede lid, 4.61a, eerste en derde lid, 4.61b, eerste lid, 4.105, 4.108; 4.109; 6.27; 6.29 of 6.29a.

Arbeidsongeval?

Is sprake van blijvend letsel? Dat wordt de boete als volgt verhoogd:

 • Bij ernstig blijvend letsel wordt de boete vermenigvuldigd met vier;
 • Bij matig blijvend letsel wordt de boete vermenigvuldigd met drieënhalf;
 • Bij licht blijvend letsel wordt de boete vermenigvuldigd met drie.

Is sprake van een ziekenhuisopname? Dan wordt de boete als volgt verhoogd:

 • Bij een ziekenhuisopname van zeven nachten of meer wordt de boete vermenigvuldigd met vier;
 • Bij een ziekenhuisopname van twee tot zeven nachten wordt de boete vermenigvuldigd met drieënhalf;
 • Bij een ziekenhuisopname van minder dan twee nachten wordt de boete vermenigvuldigd met drie.

Is sprake van een arbeidsongeval dat leidt tot de dood van het de werknemer, dan het boetenormbedrag vermenigvuldigd met vijf.

Let op: is sprake van blijvend letsel én een ziekenhuisopname: kies dan de hoogste vermenigvuldigingsfactor.

Let op: alleen een poliklinische behandeling in het ziekenhuis (zonder opname en blijvend letsel) mag niet leiden tot een verhoging van het boetebedrag!

Boeteverlagende omstandigheden

Ondanks een goed arbobeleid kan het voorkomen dat een overtreding wordt begaan. Indien uw bedrijf relevante inspanningen heeft verricht om de overtreding te voorkomen, dan moet dit leiden tot een lagere boete. Als laatste stap moet dus worden vastgesteld of de boete moet worden verlaagd.

Matigingsgronden 

Als is voldaan aan 1 of meer van deze factoren moet de boete per factor met 25% worden verlaagd. Als u kunt aantonen dat uw bedrijf voldoet aan alle factoren, dan mag dus geen boete worden opgelegd.

 • Heeft u vooraf de risico’s van de concrete werkzaamheden geïnventariseerd en een veilige werkwijze ontwikkeld?
 • Heeft u de noodzakelijke randvoorwaarden gecreëerd voor het toepassen van een veilige werkwijze?
 • Heeft u adequate instructies gegeven aan uw personeel?
 • Heeft u adequaat toezicht gehouden op uw personeel?

Andere omstandigheden 

Heeft u als werkgever andere relevante inspanningen verricht om de overtreding te voorkomen? Kan de overtreding u niet worden aangerekend? Of zijn er andere omstandigheden  - zoals de ernst van de overtreding of omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd – die moeten leiden tot een lagere boete?

Meer weten of direct hulp nodig?